Potato Enchiladas (3)

Potato Enchiladas (3)
Price: $7.09
Corn tortilla folded round and filled Potato. Topped with cheese and gravy. (3)