Potato Enchiladas

Potato Enchiladas
Price: $2.59
Corn tortilla folded round and filled Potato. Topped with cheese and gravy.